in

Regularizare 2020: decretul de punere în aplicare, publicat în Gazzetta Ufficiale. Iată textul

Decretul privind normele de aplicare ale decretului de regularizare a șederii străinilor și a raporturilor de muncă neregulare a fost publicat în 29 mai în Gazeta Oficială a Republicii Italiene (Gazzetta Ufficiale nr. 137 din 29.05.2020).

Decretul Ministerului de Interne din 27 mai 2020

Modalitatea de depunere a cererii de regularizare a relațiilor de muncă

articolul 1

Prezentarea cererii în favoarea cetățenilor non-UE la biroul unic pentru imigrație.

Angajatorii italieni sau cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene și angajatorii străini care dețin permise de ședere în conformitate cu art. 9 din Decretul legislativ 25 iulie 1998, n. 286, care intenționează să încheie un contract de muncă subordonat cu rezidenții străini prezenți pe teritoriul național sau să declare existența unei relații de muncă neregulate în curs de desfășurare cu rezidenții străini prezenți pe teritoriul național, pot depune o cerere la un ghișeul unic pentru imigrație menționat la artă. 22 din Decretul legislativ 25 iulie 1998, n. 286 (în continuare, ghișeu unic).

În sensul alineatului (1), cetățeanul străin trebuie:

a) să fi fost supus unor prelevări fotodactiloscopice înainte de 8 martie 2020 sau să fi stat în Italia înainte de 8 martie 2020 în virtutea declarației de prezență făcută în conformitate cu legea din 28 mai 2007, n. 68 sau să fie în posesia unor atestări constituite din din documente cu dată certă care provin de la organisme publice;

b) să nu fi părăsit teritoriul național după 8 martie 2020.

Solicitările sunt prezentate exclusiv cu modalități informatice, de la ora 7.00 în 1 iunie 2020 până la ora 22.00, în15 iulie 2020, pe aplicația disponibilă la adresa https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.

Etapele procedurii și procedurile de completare a formularelor special pregătite pentru depunerea cererilor menționate la alineatul (1) sunt indicate în „Manualul de utilizare a sistemului” publicat de Ministerul de Interne la adresa web menționată la alin. 3 și în instrucțiunile de compilare disponibile în paginile formularelor individuale de cerere.

Articolul 2

Prezentare la INPS a cererii în favoarea cetățenilor italieni și ai Uniunii Europene

Angajatorii la care se face referire la art. 1, care intenționează să declare existența unei relații de muncă neregulare cu cetățeni italieni sau cu cetățeni ai unui stat membru UE, depun o solicitare telematică la INPS.

Cererile, cu conținutul prevăzut la art. 6 din prezentul decret, sunt prezentate exclusiv cu metode IT în perioada 1 iunie – 15 iulie 2020, pe pagina corespunzătoare disponibilă pe adresa de internet www.inps.it.

Articolul 3

Prezentarea cererii pentru permis de ședere temporară

(omissis)

Articolul 4

Sectoare de activitate

Dispozițiile prezentului decret se aplică, în temeiul alineatului 3 al art. 103 din decretul-lege 19 mai 2020, nr. 34, la următoarele sectoare de activitate:

a) agricultură, creșterea animalelor și zootehnie, pescuit și acvacultură și activități conexe;

b) asistența persoanei pentru sine sau pentru membrii familiei sale, chiar dacă nu locuiesc împreună, afectate de patologii sau handicapuri care limitează autosuficiența;

c) munca casnică pentru sprijinirea nevoilor familiei.

Activitățile specifice care se încadrează în sectoarele menționate la alineatul (1) sunt enumerate în anexa 1 care face parte integrantă și substanțială a prezentului decret.

[Omissis]

Articolul 8

Plata contribuțiilor forfetare pentru procedură

Cererea menționată la articolele 1 și 2 este depusă după plata unei contribuții forfetare de 500,00 euro pentru fiecare lucrător.

Pentru declararea existenței raportului de muncă în temeiul art. 1, este prevăzută și plata unei contribuții, remunerații și impozite forfetare, stabilirea și metodele de plată aferente sunt stabilite prin decret al ministrului muncii și politicilor sociale, în acord cu ministrul economiei și finanțe, cu ministrul de interne și ministrul politicilor agricole, alimentare și forestiere.

Cererea prevăzută la art. 3 este prezentată după plata unei contribuții forfetare de 130,00 euro. Această sumă nu include costurile prevăzute la art. 103, paragraful 16, din decretul-lege din 19 mai 2020, nr. 34, care rămân în sarcina părții interesate.

Contribuțiile forfetare menționate la alineatele (1) și (3) nu sunt deductibile pentru impozitul pe venit și sunt plătite în modul menționat la art. 17 din Decretul legislativ din 9 iulie 1997, n. 241, excluzând posibilitatea utilizării compensației prevăzute în aceasta. Prin rezoluția agenției de venituri, se stabilesc codurile tributare și se dau instrucțiuni pentru completarea formularului F24. În scopul plății contribuției menționate la alineatul (1), formularul F24 indică, printre altele, datele referitoare la angajator și codul fiscal al lucrătorului sau, în lipsa acestuia, numărul pașaportului sau alt document echivalentul lucrătorului.

În caz de inadmisibilitate, depunere sau respingere a declarației de apariție sau neprezentarea acesteia, sumele plătite cu titlu de contribuții cu suma forfetară nu vor fi restituite.

Sumele plătite sub formă de sume forfetare în conformitate cu alineatele (1) și (3) se referă la un capitol specific din intrarea bugetului de stat și rămân achiziționate în Trezorerie.

Datele analitice ale plăților contribuțiilor forfetare sunt transmise electronic de către Agenția de Venituri Ministerului de Interne și INPS.

Articolul 9

Cerințe de venit ale angajatorului

Admiterea la procedura de regularizare este condiționată de faptul ca angajatorul – persoană fizică, o entitate sau o companie – să fie certificat ca având un venit impozabil sau o cifră de afaceri rezultate din ultima declarație de impunere sau din situațiile financiare anterioare nu mai mică de 30.000,00 euro pe an, cu excepția celor prevăzute la alineatul (2).

Pentru declarația de regularizare a unui lucrător implicat în muncă în gospodărie în sprijinul nevoilor familiei sau al asistenței persoanei pentru ei înșiși sau pentru membrii familiei sale, chiar dacă nu locuiesc împreună, suferind de boli sau dizabilități care le limitează autosuficiența, venitul impozabil al angajatorului nu poate fi mai mic de 20.000,00 euro pe an în cazul unei unități familiale constând dintr-un singurrealizator de venit, sau cel puțin 27.000,00 euro pe an în cazul unei unități familiale formate din mai multe persoane.

Soțul și rudele din gradul doi pot contribui la determinarea venitului, chiar dacă nu coabitează.

În evaluarea capacității economice a angajatorului, poate fi luată în considerare și disponibilitatea veniturilor scutite de declarația anuală și / sau CU (de exemplu indemnizația de invaliditate). Cu toate acestea, acest venit trebuie să fie certificat.

În cazul unei declarații de regularizare prezentată la ghișeul unic de către același angajator pentru mai mulți lucrători, în scopul existenței cerinței de venit menționate la alineatele (1) și (2), adecvarea capacității economice a angajatorului în raport cu numărul de cereri depuse este evaluat de Inspectoratul Teritorial de Muncă, în conformitate cu paragraful 8 al art. 30-bis din decretul președintelui Republicii din 31 august 1999, n. 394, pe baza contractelor colective de muncă indicate de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale și a tabelelor din costul mediu de muncă pe oră emis de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale adoptat în temeiul art. 23, paragraful 16 din decretul legislativ 18 aprilie 2016, nr. 50.

În cazul în care capacitatea economică a angajatorului nu rezultă adecvată în raport cu totalitatea cererilor prezentate, acestea pot fi acceptate numai pentru lucrătorii pentru care, pe baza ordinii cronologice de prezentare a cererilor, cerințele de venit rezultă congruente.

Pentru antreprenorul agricol pot fi, de asemenea, evaluate indicatorii de capacitate economică de tip analitic rezultați din declarația TVA, luând în considerare cifra de afaceri netă fără achiziții sau din declarația Irap și contribuțiilor comunitare documentate de agențiile de plată.

Verificarea cerințelor de venit menționate la alineatul (2) nu se aplică angajatorului care suferă de boli sau dizabilități care îi limitează autosuficiența, care face declarația de regularizare pentru un singur lucrător implicat în asistența sa.

 [omissis]

Textul complet al Decretului Ministerului de Interne din 27 mai 2020

Text în limba italiană

Regolarizzazione: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo. Ecco il testo

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Teramo, și-a luat viața la doar 27 de ani, își pierduse locul de muncă. ”A fost un om bun, poate prea bun”

Italia, român în vârstă de 22 de ani, a murit înecat în apele râului Sesia, găsit de scafandri după câteva ore